อุปกรณ์ดับเพลิ

1. ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC.)

1.1  ตู้ดับเพลิงชนิดสายม้วน (Fire Hose Reel)

ประกอบไปด้วย
1.) สาย Hose Reel
2.) Ball Valve ขนาด 1″
3.) Angle Valve พร้อม Adaptor ขนาด 2 1/2″
4.) ถังดับเพลิง
5.) ตู้ดับเพลิง

 

1.2  ตู้ดับเพลิงชนิดสายพับ (Fire Hose Rack)

ประกอบไปด้วย

1.) สาย Hose Rack
2.) Angle Valve ขนาด 1 1/2″
3.) Angle Valve พร้อม Adaptor ขนาด 2 1/2″
4.) ถังดับเพลิง
5.) ตู้ดับเพลิง

 

2. ถังดับเพลิง (FIRE EXTINGUISHER)
สามารถแบ่งประเภทสารภายในถังดับเพลิงได้ ดังนี้
2.1 ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท A,B,C

 

 

 

2.2 ชนิดสารระเหยสะอาด (BF2000, Non CFC) ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท A,B,C

 

 

 

 

2.3 ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท B,C

 

 

 

 

2.4 ชนิดโฟม (Foam) ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท A,B

 

 

 

 

2.5 ชนิดน้ำ (Water) ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท A

 

 

 

 

2.6 ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HCFC-123 ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท K

 

 

 

 

3. หัวรับน้ำดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTOR)
สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
3.1 แบบออกจากผนัง (Angle)

 

 

 

 

3.2 แบบออกจากพื้น (90 องศา)

 

 

 

 

4. หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (FIRE HYDRANT)


ประกอบไปด้วย
1.) Angle Valve พร้อม Adaptor ขนาด 2 1/2″
2.) Fire Hydrant

 

 

5. หัวกระจายน้ำอัตโนมัติ (AUTOMATIC SPRINKLER HEAD)
แบ่งตามการใช้งานได้ดังนี้
5.1) Up-Right Type : ใช้งานสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีฝ้าเพดาน

 

 

 

 

 

5.2) Pendent Type : ใช้งานสำหรับพื้นที่ที่มีการติดฝ้าเพดาน

 

 

 

 

5.3) Side Wall Type : ใช้งานสำหรับพื้นที่ที่แคบและจำกัด