เครื่องมือวัด

Description

      PRESSURE GAUGE SUMO (เกจ์วัดแรงดัน)